Cumartesi, Temmuz 31, 2021

İbâziyye Mezhebinde İletişimsel Düşünce

İbâziyye Mezhebinde İletişimsel Düşünce Dr. Nâsır B. Alî B. Sâlim En-Neddâbî Özet              Bu makale, İbâziyye mezhebinin iletişim biçimini konu edinmektedir. Makalenin yazarı bir İbâzidir ve orijinal metin Arapçadır. Bu gerçeği bir İbâzî’nin kaleminden okumak önemlidir. İbâziler İslam tarihinde çok olumsuz bir isme sahiptirler. Oysa İbâziler, bunun politik olduğunu iddia etmektedirler. Her fırka öncelikle kendi kaynaklarından tanınmalıdır. Bu makalenin amacı da İbaziyyenin...

Nuru’t-Tevhîd Adlı Eserin Tanıtımı

NURU’T-TEVHÎD ADLI ESERİN TANITIMI* Ömer FİDANBOY Özet Bu makalede, Muhammed b. Ali el-Menzurî, tarafından yazılmış Nuru’t-Tevhît isimli kitap tanıtılacaktır. Müellif İbazi fırka geleneğine tabidir. Eserde fırka adı olarak İbaziye yerine Ehl-i Dave ve’l-İstikame terkibini kullanmaktadır. Yazar eserinde İbazi anlayışa göre öncelikle “tevhid” konusu olmak üzere diğer ibazi itikadi görüşleri özetlemiştir. Müellif fırkanın itikadi görüşlerini ele alırken bir başka mezhebin görüşlerini reddetme ya...

İbâziyye’nin Teşekkülü Ve Siyasi Prensipleri*

İBÂZİYYE’NİN TEŞEKKÜLÜ VE SİYASİ PRENSİPLERİ* Sadi ÖLMEZ Özet: İbâziyye fırkası, İslam’ın erken dönemlerinde ortaya çıkmış mutedil bir fırkadır. Muhakkime’nin mu’tedil halefi olarak İslam düşünce tarihinde önemli izler bırakmıştır. İslam toplumunun önünü açan görüşleri ve faaliyetleri mezhep taassubu sebebiyle görmezden gelinmiştir. Bu makalede İbâziyye fırkasına ait, dini, siyasi ve içtimai görüşlere yer verilecektir. Anahtar Kavramlar: İbâzî, İmamet, Halife, Kureyş Summary İbâzîte is moderate İslamic sect...

Rabıta’nın Kur’anî Referansları

Rabıtanın Kur'ani R RABITA'NIN KUR’ANİ REFERANSLARI Mahmut Ulucan ÖZET RABITANIN KUR’ANİ REFERANSLARI Rabıta, tasavvufta ruhi terbiyeyi sağlamak amacıyla müridin mürşidinin suret ve sîretini tasavvur etmesi şeklinde gerçekleştirilen kalbî bağdır. Nakşibendiyye tarikatına has bir uygulama olarak görülen rabıta, diğer tarikatlarda da ismen olmasa bile, mana olarak vardır. Rabıta tasavvufta esas gayelere götüren bir araç ve terbiye metodu olarak görülmüştür. Rabıta hakkında farklı itibarlara göre, farklı...

İbâdî Mezhebi’nin Usul-ü Fıkıh Kaynakları

TEZ TANITIM: “İbâdî Mezhebinin Usul-ü Fıkıh Kaynakları”  İsmail Dönmez (pdf) belgesi olarak okumak için: İBÂZİYYE MEZHEBİNİN USUL-Ü FIKIH KAYNAKLARI Summary Kharijis, the first sect to exist in İslam and İbâdîyya breaking away from Kharidjis have became the first representatives of lots of views dealt with in the history of İslamic sects. İbâdîyya is similar to the Sunni about some points while it...

Formation Of Readyness For Work And Professional Orientation Of Children From Preparatory Groups (4-6 Years Old) İn The Classes On “Design And Technologies

Formation of Readyness for Work and Professional Orientation of Children from Preparatory Groups (4-6 Years Old) in the Classes on “Design and Technologies” Diana SEVDALINOVA Ph.D. Student University of Plovdiv  (pdf) dosyası olarak okumak için: Formation of Readyness for Work and Professional Orientation of Children from Preparatory Groups (4-6 Years Old) in the Classes on “Design and Technologies” Abstract The formation of readiness for...

The Potentıal Of Ibazıyya To Be A Role Model For Contemporary Fundamentalıst Movements

THE POTENTIAL OF IBAZIYYA TO BE A ROLE MODEL FOR CONTEMPORARY FUNDAMENTALIST MOVEMENTS Doç. Dr. Orhan Ateş (pdf) dosyası olarak okumak için: THE POTENTIAL OF IBAZIYYA TO BE A ROLE MODEL FOR CONTEMPORARY FUNDAMENTALIST MOVEMENTS الإباضية وإمكانية أن تكون نموذجا يحتذى به عند الحركات الأصولية المعاصرة Abstract As the spiral of violence surrounding the Middle East gained an international dimension, articles related to radical/fundamentalist...

Murathan Mungan’ın “Eldivenler” Ve “Krepe’nin Duvarları” Adlı Öykülerinin Toplumsal Cinsiyet Algıları Üzerinden İncelenmesi

Murathan Mungan’ın “Eldivenler” ve “Krepe’nin Duvarları” Adlı Öykülerinin Toplumsal Cinsiyet Algıları Üzerinden İncelenmesi1 (pdf) dosyası olarak okumak için: Murathan Mungan’ın “Eldivenler” ve “Krepe’nin Duvarları” Adlı Öykülerinin Toplumsal Cinsiyet Algıları Üzerinden İncelenmesi ABSTRACT In thıs artıcle, we wıll focus on socıal gender. The context of the article is limited to Mungan's stories. Gender refers to the biologically distinctive types of people and does...

Antik Çağda Syracusa Kuruluşundan Roma Hakimiyetine Kadar (M.Ö. 734 – 212)

ANTİK ÇAĞDA SYRACUSA KURULUŞUNDAN ROMA HAKİMİYETİNE KADAR (M.Ö. 734 – 212) Etem DÖNMEZ* (pdf) dosyası olarak okumak için: ANTİK ÇAĞDA SYRACUSA KURULUŞUNDAN ROMA HAKİMİYETİNE KADAR (M.Ö. 734 – 212) Özet : Eskiçağ’da medeni-kültürel gelişim bakımından diğer kıtaları gölgede bırakan Asya, Afrika ve Avrupa kıtalarının birleşim noktası olan Akdeniz ve çevresi bugün Eski Dünya olarak tabir edilmektedir. Nitekim Eskiçağlar insanı için dünyanın nabzı,...

Siyasal Alanda Meşrulaştırıcı Dini Bir Kavram: Kader

Siyasal Alanda Meşrulaştırıcı Dini Bir Kavram: KADER (pdf) dosyası olarak okumak için: Siyasal Alanda Meşrulaştırıcı Dini Bir Kavram:  KADER Kader insanlığın tarihi kadar eski ve tüketilemeyen bir tartışma alanıdır. Onun tüketilmez kılan unsurların başında farklı olumsuzluklara meşruiyet kazandırıcı bir fonksiyon eda etmesidir. Bu durum, onun zatından ziyade menfiliklere meşrulaştırıcı yorumları ile ilgilidir. İslam tarihinde ilk defa Emeviler’in kuruluşu ile birlikte kader...

Hoca Ahmet Yesevî’nin Türkmen Şairi Mahtumkulu Piraği Üzerindeki Etkileri

HOCA AHMET YESEVİ'NİN TÜRKMEN ŞAİRİ MAHTUMKULU PİRAĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ  Doç. Dr. Mikail SÖYLEMEZ1 (pdf) dosyası olarak okumak için: HOCA AHMET YESEVİNİN TÜRKMEN ŞAİRİ MAHTUMKULU PİRAĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ ÖZET Şair Mahtumkulu Pirağinin yaşadığı devrin bazı siyasi, ekonomik ve sosyal hareketleri, Hoca Ahmet Yesevînin devri ile tamamen örtüşmemektedir. Ancak Mahtumkulu kendi devrinin hadiselerine çözüm arayişları tamamen Hoca Ahmet Yesevînin yaşadığı devrin hadiselerine çözüm olarak uyguladıklarıyla...